ویلای کردان

مساحت زمین 1250 متر مربع ، زیر بنای پروژه (دوبلکس) 480 متر مربع

طراحی کانسپت به سبک مدرن ، دو الی سه آلترناتیو زده شد و در نهایت یکی از آنها مورد تایید کارفرما قرار گرفت.

بعد از طراحی

پروژه ویلای کردان 

پروژه های مرتبط